De zorgspecifieke fusietoets

U bevindt zich op hét informatieportal voor zorgaanbieders over de zorgspecifieke fusietoets. Op deze website wordt praktische informatie over deze nieuwe en ingrijpende wet gegeven. Het informatieportal wordt wekelijks geactualiseerd op basis van vragen van zorgaanbieders en ervaringen van de betrokken advocaten.

Op 1 januari 2014 is de zorgspecifieke fusietoets (of zorgfusietoets) ingevoerd. Deze toets heeft tot gevolg dat veel fusies en samenwerkingen in de zorg voortaan vooraf instemming nodig hebben van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De toets betreft een uitbreiding van artikel 49 van de Wet marktordening gezondheidszorg en houdt in dat een zorgaanbieder verplicht is om bij de NZa het voornemen van een concentratie (fusie, overname en oprichting van een gezamenlijke onderneming) in de zin van de Mededingingswet te melden. De verplichting een concentratie bij de NZa te melden geldt voor een zorgaanbieder die in de regel met minstens vijftig personen zorg verleent. Dit geldt ook als sprake is van een concentratie van een zorgaanbieder met een niet zorgaanbieder. De meldingsplicht rust op de zorgaanbieder. Er gelden geen omzetdrempels.

Zorgaanbieders die een concentratie willen vormen zijn gehouden een 'effectrapportage' op te stellen en cliënten, personeel en andere belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming. Het niet indienen van een melding zorgspecifieke fusietoets of het niet afwachten van een besluit van de NZa kan worden bestraft met een boete van maximaal 500.000 euro of, indien dit meer is, 10% van de (concern) jaaromzet.

Minister Schippers heeft op 6 februari 2015 door middel van een brief de Tweede Kamer ingelicht over haar voornemen om de bevoegdheden ten aanzien van de zorgspecifieke fusietoets van de NZa over te hevelen naar ACM. Het wetsvoorstel Herpositionering taken NZa en deregulering is in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde datum van overheveling was1 januari 2017, maar dit streven blijkt niet haalbaar.  

Hoe dien ik een melding in bij de NZa?