De zorgspecifieke fusietoets

U bevindt zich op hét informatieportal voor zorgaanbieders over de zorgspecifieke fusietoets. Deze website biedt informatie en praktische tips over deze fusietoets. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van zorgaanbieders en ervaringen van de betrokken advocaten.

De zorgfusietoets is verankerd in artikel 49 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze fusietoets houdt in dat een zorgaanbieder (ook als een andere onderneming die daarover zeggenschap heeft) verplicht is om het voornemen van een concentratie (een fusie, overname en oprichting van een gezamenlijke onderneming) in de zin van de Mededingingswet te melden bij de bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De verplichting een concentratie bij de NZa te melden geldt voor een zorgaanbieder die in de regel met minstens vijftig personen zorg doet verlenen. Dit geldt ook als sprake is van een concentratie van een zorgaanbieder met een niet zorgaanbieder. De meldingsplicht rust op de zorgaanbieder. Er gelden bij de zorgfusietoets geen omzetdrempels. De zorgaanbieder(s) die op grond van de zorgspecifieke fusietoets een concentratie dient te melden bij de NZa mag die concentratie niet voltrekken alvorens de NZa daarvoor toestemming heeft verleend.

In het kader van de fusietoets zijn zorgaanbieders die een concentratie willen vormen gehouden een 'effectrapportage' op te stellen en cliënten, personeel en andere belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming. Het niet (tijdig) indienen van een melding zorgspecifieke fusietoets of het implementeren van een concentratie in de zorg voordat de NZa daarvoor toestemming gaf kan worden bestraft met een boete van maximaal 500.000 euro of, indien dit meer is, 10% van de (concern) jaaromzet. De NZa heeft op 30 november 2017 een boete van 70.000 euro opgelegd voor het niet tijdig melden van een zorgfusie.

Minister Schippers meldde op 6 februari 2015 door middel van deze brief aan de Tweede Kamer de bevoegdheden ten aanzien van de zorgspecifieke fusietoets van de NZa over te willen hevelen naar ACM. Het wetsvoorstel Herpositionering taken NZa en deregulering dat voorziet in de overheveling van taken van de NZa naar ACM is in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is nog niet door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. In 2020 dienen zorgfusies wanneer de relevante drempels worden gehaald dan ook te worden gemeld bij de NZa en vervolgens bij ACM.


Hoe dien ik een melding in bij de NZa?